Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Opkoperwagens versie 2019.12.09
1/2

Algemene Voorwaarden Opkoperwagens.be

Datum laatste aanpassing: 22 mei 2020
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van
Opkoperwagens ter zake van Diensten van welke aard ook en maken integraal onderdeel uit
van iedere Overeenkomst tussen Opkoperwagens en Klant. Voordat een bezoeker van de
Website van Opkoperwagens gebruik maakt van de onze diensten, wordt de gelegenheid
geboden kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden en deze door te nemen.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze
Algemene Voorwaarden zijn voor Opkoperwagens alleen bindend indien en voor zover deze
door Opkoperwagens uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
Onze diensten zijn zeer gevarieerd. Daarom zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing.
Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende dienst en deze aanvullende
voorwaarden maken deel uit van jouw Overeenkomst met ons als je de betreffende Diensten
gebruikt. Er kunnen meerdere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel
vermeld.
Artikel 1. Definities van gebruikte termen
In deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:
● Opkoperwagens: het bedrijf O.K.W. Wagens, handelend onder de handelsnaam
“Opkoperwagens”, gevestigd te Dijkstraat 18, 9220 Hamme, België en ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE.0745833196.
● Opkoperwagens Website: de website van Opkoperwagens, bereikbaar via de
domeinen www.opkoperwagens.be en aanverwante subsites.
● Diensten: de producten en/of diensten die Opkoperwagens aan Klant zal leveren
krachtens een Overeenkomst. De exacte definitie wordt omschreven in Artikel 1 van
de aanvullende voorwaarden van de desbetreffende dienst.
● Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
● Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opkoperwagens een
Koopovereenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met
Opkoperwagens daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
● Bestelformulier: elektronisch document dat ter beschikking wordt gesteld op de
Opkoperwagens Website waarin een nadere omschrijving van Diensten is opgenomen
en /of waarmee Klant een aanbod doet tot het geleverd krijgen van Diensten.
● Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opkoperwagens en Klant op grond
waarvan Opkoperwagens Diensten levert aan Klant.
2/3
● AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van
deze verordening.
● Persoonsgegevens: ‘persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de AVG.
● Verwerker: ‘verwerker’ zoals gedefinieerd in de AVG.
● Verwerking: ‘verwerking’ zoals gedefinieerd in de AVG.
● Verwerkingsverantwoordelijke: ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals gedefinieerd in
de AVG.
Artikel 2. Offertes
Alle offertes uitgaande van Opkoperwagens zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 30
dagen, tenzij door Opkoperwagens Schriftelijk anders is vermeld of de offerte Schriftelijk wordt
ingetrokken.
Aanvaarding van offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd,
verplichten Opkoperwagens niet tot het sluiten van een Overeenkomst met (potentiële) Klant.
Elke offerte kan door Opkoperwagens worden herroepen. Indien het aanbod door
Opkoperwagens nog niet is aanvaard, kan herroeping te allen tijde geschieden.
Onze Website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen,
om vervolgens een online-taxatie van zijn voertuig te krijgen. De online-taxatie dient slechts
als informatie over een mogelijke verkoopprijs voor uw voertuig. De online-taxatie van onze
Website vormt geen bindend koopaanbod van opkoperwagens.be, noch een bindend
verkoopsbod van de eigenaar van het voertuig.
Iedere taxatie, die online wordt verkregen of per email naar de Klant wordt gestuurd, is
gebaseerd op de door de Klant ingevoerde gegevens van het voertuig.
Het bod betreft het bod wat de Klant wordt geboden voor zijn voertuig op basis van de door
de Klant verstrekte informatie aan Opkoperwagens.
De Klant wordt de mogelijkheid geboden om vanaf het moment van afgeven van het bod 5
dagen na te denken. Na 5 dagen komt het bod automatisch te vervallen.
De mogelijkheid bestaat dat de Klant met spoed op zoek is naar een bepaald type auto. In dit
geval zal de Klant via meerdere kanalen trachten een auto in te kopen. De Klant heeft in dat
geval de mogelijkheid om telefonisch een bod te plaatsen op de auto van Opkoperwagens. In
het geval van een telefonisch bod, bestaat de mogelijkheid dat het gedane bod beperkt geldig
is of langer geldig is dan de oorspronkelijke 5 dagen. Zolang de Klant zelf geen voertuig heeft
kunnen vinden, blijft het gegarandeerde bod staan.
Artikel 3. Totstandkoming van de OvereenkomstDe Klant kan de Diensten direct vanaf de Opkoperwagens Website aanvragen. De Klant meldt
zich aan op onze Website en vul het online-taxatie formulier met de wagen die hij wenst te
verkopen. De Klant dient binnen 3 dagen na acceptatie een afspraak te maken voor verkoop
van het voertuig. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop aan alle volgende
voorwaarden is voldaan:
● Klant heeft het Bestelformulier ingevuld en ter kennis gebracht van Opkoperwagens.
● Bij het verzenden van het Bestelformulier verklaart Klant de Algemene Voorwaarden,
de aanvullende voorwaarden en het privacybeleid te hebben ontvangen, van de
inhoud kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
● Opkoperwagens heeft het Bestelformulier ontvangen en aanvaardt bij korte afstanden
een bezoek voor inspectie van het voertuig door middel van een bevestigingsmail van
de afspraak. Opkoperwagens behoudt zich het recht om een Bestelformulier niet te
aanvaarden.
Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk geschieden.
Een Overeenkomst mag enkel worden aangegaan door een bij wet meerderjarige Klant.
Bij korte afstanden (minder dan 30 kilometer vogelvlucht vanaf Dendermonde) krijgt de Klant
geen bevestigingsmail en zal er slechts een aanvaarding zijn na inspectie ter plaatse bij de
Klant of een nader te bepalen locatie.
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opkoperwagens deze naar beste kunnen en
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
Door Opkoperwagens opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve
strekking en kunnen nimmer als fatale termijnen gelden. De termijnen worden steeds in
werkdagen geformuleerd. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien
de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal Opkoperwagens Klant
daarvan in kennis stellen.
Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht
wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt.
Opkoperwagens is in geval van overmacht tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft

Opkoperwagens het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant,
tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op
de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
2/3
Opkoperwagens zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van
klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren.
Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit
dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden
wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit
minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.
Artikel 5. Verplichtingen van Opkoperwagens
Bij misverstanden zoals valsheid in geschrifte door koper, verkoop onder valse voorwendselen
door de Klant, gestolen voertuigen, betrouwbaarheid van de Klant, weinig koopkracht,
achterstallige betalingen, foutieve informatie op de Website, fout in het systeem, fout in de
Overeenkomst, behoudt Opkoperwagens zich het recht voor de auto niet te kopen en is de
Klant verantwoordelijk.
Artikel 6. Verplichtingen van Klant
Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een
tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt
Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opkoperwagens aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Opkoperwagens worden verstrekt. De termijn
waarbinnen Opkoperwagens de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan
nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Opkoperwagens zijn ontvangen.
Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige
vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant
zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van
Opkoperwagens dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn
voor het gebruik van de Diensten door Klant.
De Klant mag niet aan derde geïnteresseerden verkopen na acceptatie van de
bevestigingsmail van een geplande afspraak of na het aanvaarden van deze

algemene
voorwaarden via electronische communicatie.
Indien Opkoperwagens zich niet houdt na de bevestiging via mail van de afspraak of buiten
het weten van Opkoperwagens of enigszins handelt met de andere geïnteresseerde kopers,
zal de Klant in gebreke worden gesteld. Er zal een procedure in gang worden gezet wegens
het schenden van de Algemene Voorwaarden en de Klant is een boete van 15% van het
bedrag dat in het bod werd uitgebracht, met een minimum van €250,00 excl. BTW, aan
Opkoperwagens verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van Opkoperwagens om een
volledige schadevergoeding te vorderen en die op de Klant te verhalen. Een overeenkomst
tussen Opkoperwagens en Klant zal per direct eindigen.
2/3
Artikel 7. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door
Opkoperwagens ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten uitsluitend bij
Opkoperwagens of diens licentiegevers.
De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor
het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde
lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op
uitdrukkelijke wijze te verstrekken.
Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan
enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectueel eigendom uit deze materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
Het is Opkoperwagens toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van
diens materialen. Indien Opkoperwagens door middel van technische bescherming deze
materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.
Artikel 8. Prijzen
Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Opkoperwagens genoemde
prijzen in euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken
onjuist te zijn, dan heeft Opkoperwagens het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat
de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de Opkoperwagens Website en op individuele
schriftelijke wijze. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant op datum wat in
de communicatie wordt vermeld, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid
om de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door Klant
dient Schriftelijk te gebeuren binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de kennisgeving
van de gewijzigde prijzen.
Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de
Diensten en van deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden.
Tenzij anders overeengekomen is de dienstverlening maandelijks vooraf betaalbaar.
Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van
misbruik door Klant van promoties, door bijvoorbeeld, maar niet-limitatief tot het aanmaken
2/3
van meerdere accounts, behoudt Opkoperwagens zicht het recht voor om promoties niet toe
te passen.
Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke en
toepasselijke tarief.
Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
Opkoperwagens zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren.
Opkoperwagens mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Opkoperwagens heeft het recht
om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in
rekening te brengen.
De betalingstermijn van een factuur is de termijn op de factuur staat aangegeven, tenzij
Schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij
automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
● Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd.
● Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden
tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke

incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders
en incassobureaus.
● De voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere
waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente
en dergelijke zijn voldaan.
Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet
toegestaan.
In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Opkoperwagens zonder
enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug
te nemen, onverminderd het recht van Opkoperwagens op vergoeding van schade, gederfde
winst en interest.
Opkoperwagens is bevoegd haar facturen aan Klant Schriftelijk toe te zenden. Indien Klant
een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Opkoperwagens zich het recht voor om de
meerkosten daarvan aan Klant in rekening te brengen, welke meerkosten 2,50 euro per
factuur bedragen.
Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door Klant binnen de 8
werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de
Diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan Opkoperwagens. Eventuele klachten
betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om
2/3
betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van
een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke
aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en Diensten in.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
De verbintenissen van Opkoperwagens zijn inspanningsverbintenissen.
Opkoperwagens is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst
niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij
vermelde limieten.
De totale aansprakelijkheid van Opkoperwagens voor schade geleden door Klant als gevolg
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opkoperwagens van zijn
verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere
tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen

garantieverplichting, dan
wel door een onrechtmatig handelen van Opkoperwagens of diens werknemers is per
gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag
gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst
verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6)
maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden
heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer
bedragen dan vijfduizend (5.000) euro (exclusief btw).
Opkoperwagens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van
gegevens die Opkoperwagens in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat
en/of verwerkt. Opkoperwagens is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het
verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een
website.
Opkoperwagens is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De aansprakelijkheid van Opkoperwagens wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Opkoperwagens onverwijld en
deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van
de tekortkoming, en Opkoperwagens ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van
haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opkoperwagens in staat is
adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de
schade te zijn ontvangen door Opkoperwagens.
De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van
Opkoperwagens.
2/3
Klant is jegens Opkoperwagens aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Opkoperwagens tegen
aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming
van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden en de
aanvullende voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar
geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de
verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.
Opkoperwagens is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de data van
Klant.
Klant vrijwaart Opkoperwagens voor alle aanspraken van toezichthouders, waaronder de
Autoriteit Persoonsgegevens, en/of van betrokkene(n) van wie Persoonsgegevens door
Opkoperwagens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij
Klant bewijst dat de feiten die de aanspraak ten grondslag liggen aan Opkoperwagens
toerekenbaar zijn.
Artikel 11. Overmacht
Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een
omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst
niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming
tenietdoet.
Indien een overmachtsituatie langer dan één maand duurt, heeft elk der partijen het recht om
de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar
overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Er vindt geen restitutie plaats van de door Klant vooruitbetaalde gelden.
Artikel 12. Lopend Krediet of Financiering
Als de Klant een lopende schuld en/of onderpand heeft op het voertuig dat hij/zij te koop
aanbiedt is hij/zij hiertoe verplicht eerlijk en vrijwillig mee te delen. Zelfs als de Klant hier niet
specifiek naar gevraagd is.
De Klant is daarenboven verplicht het officiële openstaande saldo kenbaar te maken door
middel van een officiële schriftelijke verklaring en/of afbetalingstabel van de betrokken
instelling. De Klant is ook verplicht een volmacht in te vullen voor het opvragen van het
betreffende dossier bij de kredietverlener.
Zulke informatie bewust achterlaten of gewoonweg niet doorgeven zal leiden tot een
definitieve annulatie van de Overeenkomst en een schadevergoeding voor alle mogelijke
kosten en risico’s.

2/3
Artikel 13. Duur en opzegging
De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren.
Indien een vaste looptijd voor de Overeenkomst is afgesproken, mag geen van de partijen de
Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een
bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der partijen mag
een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop
de opzegging door Opkoperwagens is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient
Klant zijn Persoonsgegevens te vermelden.
Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een
termijn gelijk aan de eerste termijn.
Opkoperwagens mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien
ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
● Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting.
● Het faillissement van Klant is aangevraagd dan wel Klant in staat van faillissement is
verklaard.
● Klant heeft surseance van betaling aangevraagd of verkregen.
● De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
● Na het sluiten van de Overeenkomst aan Opkoperwagens omstandigheden ter kennis
komen die goede grond geven te vrezen dat Klant verplichtingen uit de Overeenkomst
niet zal nakomen.
● Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd.
De Overeenkomst eindigt automatisch wanneer de zaakvoerder van een partij overlijdt.
Indien Opkoperwagens de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor
de Diensten die zijn opgeschort.
Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van
Opkoperwagens op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de
Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd,
zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag
Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Opkoperwagens
is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Opkoperwagens recht op
vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten
Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één
Overeenkomst, en onverminderd het recht van Opkoperwagens op vergoeding van schade,
gederfde winst en rente.
2/3
Artikel 14. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken
te Dendermonde bevoegd.
Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken,
om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid
van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet
zou kunnen voortbestaan.